Лични данни

1. Всички дружества в групата на АГРОБЛОК носят дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта www.agroblok.com от Потребителя, и предприема необходимите мерки  освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на формуляра за запитвания и/или формуляра за кандидатстване за отворени позиции в дружествата от групата. Всички дружества в групата на АГРОБЛОК ясно маркират кои са задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и какъв е резултатът при отказ за тяхното попълване и предоставяне. Полетата са: Имена, email, телефон, адрес за доставка (държава, град, пощенски код, адрес) и/или адрес за контакт. Тези данни се използват с цел да изпратим направената от вас поръчка или да върнем отговор по дадена тема или въпрос. Съгласявайки се с Общите условия за ползване, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност чрез редакция на настройките да ограничи или да забрани достъпа до личните си данни.

3. В случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия за ползване или са нарушили права или законни интереси на трети лица. Всяко дружество в групата на АГРОБЛОК има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. Всички свързани дружества в групата на АГРОБЛОК събират и използват информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в Общите условия за ползване. Личните данни, предоставени от Потребителите се използват за анализ и подобрение ефективността и работата на www.agroblok.com; за управление на създадените онлайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно онлайн поръчки и продукти, както и данни свързани със запитвания за покупка или продажба на стоки и/или кандидатстване по отворени позиции в някое от дружествата. Всички дружества в групата на АГРОБЛОК съхраняват личните данни за период от 5 години.

5. Съгласявайки се с Общите условия за ползване, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта www.agroblok.com, както и подадени документи и лична информация за кандидатстване за обявени позиции на дружествата в групата.

6. Съгласявайки се с Общите условия за ползване, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил във www.agroblok.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани и разпространявани от всички дружества в групата на АГРОБЛОК за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя във www.agroblok.com (поръчки, харесвани документи, въпроси, коментари и др.) и информацията за онлайн поръчките му (брой, цена, конкретна номенклатура, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от всички дружества в групата на АГРОБЛОК за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.

7. Всички дружества в групата на АГРОБЛОК се задължават да не разкриват никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;

- информацията е изискана от длъжностни лица или държавни органи, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;

- други посочени в закона случаи.

8. С регистрацията си във www.agroblok.com, потребителят разрешава в потребителските му профили във www.agroblok.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него e-mail адрес да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от всички свързани дружества в групата на АГРОБЛОК.

Поверителност на комуникацията

Потребителите, приемайки Общите условия за ползване, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от всички дружества в групата на АГРОБЛОК за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта www.agroblok.com.

Право на възражение

Потребителят може да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от всички дружества в групата на АГРОБЛОК по всяко време. Потребителят може да да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация на office@agroblok.com. На същия адрес може да бъдат предявени и претенции от общ характер. Всички данни на клиента, описани по-горе, могат да бъдат премахнати по негово искане, но да се има в предвид, че ще загубим историята на направените от клиента запитвания и подавани документи за кандидатстване за работа.